Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Regionalne Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD REGIONALNYM PLANEM DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przystąpił do prac związanych z opracowaniem Regionalnego Planu Działańna Rzecz Zatrudnienia na rok 2013. (RPDZ na rok 2013).Dokument ten przygotowywany jest corocznie przez samorząd województwa i określa priorytetowe grupy bezrobotnych oraz innych osób wymagających wsparcia  (art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W ramach przygotowań, kierując się zapisami zawartymi w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 (KPDZ2012-2014), a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach, proponuje się przyjąć w RPDZ na rok 2013 następujące kierunki działań nakierowane na łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia oraz tworzenie nowych miejsc pracy:

Celem głównym RPDZ na rok 2013 jest  zwiększenie w roku bieżących zatrudnienia wśród ludzi aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 20-64 w odniesieniu do analogicznego stanu na koniec 2012r.

Cele szczegółowe to:

- zatrzymanie dalszego wzrostu stopy bezrobocia w skali województwa i poszczególnych powiatów (w stosunku do roku 2012);

- efektywne zwiększenie aktywności zawodowej osób w przedziale wieku 20-64 (w stosunku do roku 2012).

 Wyznacza się 2 priorytety

I .Adaptacyjny rynek pracy.

II .Wzmocnienie obsługi rynku pracy.

W poszczególne priorytety wpisują się następujące działania:

I. Adaptacyjny Rynek Pracy:

a)  Skuteczne wdrażanie wszystkich elementów flexicurity

b)  Upowszechnianie i  rozwój kształcenia ustawicznego

c)  Aktywizacja osób w wieku 50+

d)  Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą, promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu

e)  Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową

f)  Wspieranie zdolności prozatrudnieniowych  pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

g)  Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysły w regionie , w tym badania, inwestycje

h)  Wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami  zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi

II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy:

a)  Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy

b)  ozwój elastycznego rynku pracy, w tym o zasięgu Międzynarodowym

Do współpracy, celem sporządzenia RPDZ na rok 2013, zaproszeni zostali partnerzy rynku pracy, którzy od lat włączają się w opracowanie dokumentu:

 • Wydział  Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Województwa Śląskiego
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  w  Chorzowie
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Śląska Wojewódzka  Komenda Ochotniczych Hufców  Pracy w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach
 •  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 •  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
 • Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Katowicach
 • Rada  OPZZ Województwa Śląskiego w   Katowicach
 • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w Katowicach
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach
 • Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach
 • Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie
 • Powiatowe Urzędy Pracy województwa śląskiego                                          

Informując o powyższym zachęcamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje poprzez wypełnienie i przekazanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej i elektronicznej „Karty zadania do realizacji w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013”.

„Karty….” należy opracować w oparciu o powyższe założenia tj. priorytety i działania dla każdego działania osobno.

 Materiały proszę przekazywać w terminie do 18 stycznia 2013 roku w formie papierowej oraz elektronicznie na adres mwojcik@wup-katowice.pl.

 
 Załączniki:

 1. „Karta zadania do realizacji w ramach Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013” [PDF]
 2. Sprawozdanie z realizacji RPDZ za 2012r. [PDF]
 3. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 [PDF]

 

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1554/159/IV/2012  z dnia 12 czerwca 2012 roku przyjął Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012.

 Dokument ten opracowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy, w porozumieniu z partnerami rynku pracy, w oparciu o wstępne założenia Krajowego Planu Działań na  Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach.

W RPDZ na rok 2012 przyjęto następujące kierunki działań nakierowane na łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia oraz ograniczania liczby wolnych miejsc pracy:

- dążenie do podniesienia poziomu zatrudnienia i jego jakości

- poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

 

Osiągniecie w 2012 roku wyznaczonych celów będzie możliwe w ramach 2 priorytetów:

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy.

Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy.

Działania.

Priorytet I. Adaptacyjny rynek pracy:

a.  Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego;

b.  Aktywizacja osób w wieku 50+;

c. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych    z pracą,  promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu;

d. Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową;

e. Wspieranie zdolności prozatrudnieniowych pracowników oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

f.   Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysłu w regionie, w tym badania, inwestycje;

g. Wspomaganie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;

h. Zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.

Priorytet II. Wzmocnienie obsługi rynku pracy:

a.  Doskonalenie usług publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy
w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy;

b. Wdrażanie i doskonalenie standardów usług rynku pracy;

c.  Wspieranie działań na rzecz zwiększania katalogu instytucji zaangażowanych w obsługę rynku pracy;

d. Doskonalenie współpracy pomiędzy partnerami rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2012 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2012". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

 

 Załączniki:

 • Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012[PDF]
 • Karty zadań do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012[PDF]

 

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011

Dokument pn. "Regionalny Plan Działań  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011" sporządzony został zgodnie z zapisem art.3 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2004 roku nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Katowicach.

Uwzględniając zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz kierunki działań określone w RPDZ na rok 2010, jak również zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 następujące założenia.

W związku ze znaczącym obniżeniem środków Funduszu Pracy na programy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2011 należy dołożyć starań na rzecz efektywnego wykorzystania pozyskanych środków finansowych, z zachowaniem następujących kierunków działań:

 • dążenie do wzrostu zatrudnienia, w tym w szczególności pracowników starszych, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • usprawnienie funkcjonowania rynku pracy w tym: rozwijanie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a szerokim wachlarzem podmiotów rynku pracy od prywatnych agencji zatrudnienia i pracodawców do NGO tworzenia warunków dla mobilności zawodowej i przestrzennej pracowników i poszukujących pracy, dążenie do wzrostu zatrudnienia  poza rolnictwem i w innowacyjnych gałęziach gospodarki;
 • dalsze doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy poprzez zapewnieni dostępności do podstawowych usług rynku pracy i zwiększenie trafności jej adresowania;
 • systematyczne i ciągłe podnoszenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy.

W związku z powyższym kontynuując cele i zamierzenia ujęte w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 zaproponowano następujące założenia stanowiące kontynuację wytycznych określonych w RPDZ na rok 2009 i 2010.

Podstawowe cele RPDZ na rok 2011:

 • utrzymanie zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
 • ograniczanie skutków bezrobocia,
 • ograniczanie skutków spowolnienia gospodarczego w regionie,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

PRIORYTETY:

 • Priorytet 1. Wzrost aktywności zawodowej
 • Priorytet 2. Sprawny rynek pracy
 • Priorytet 3. Rozwój aktywnej polityki rynku pracy

DZIAŁANIA:

Priorytet 1 – Wzrost aktywności zawodowej

 1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego;
 2. Aktywizacja osób w wieku 50+;
 3. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą;
 4. Pomoc osobom rozpoczynającym karierę zawodową, w tym upowszechnianie działań przyczyniających się do szybkiego i płynnego przechodzenia od nauki do pracy;
 5. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne  – poprawa ich mobilności zawodowe;
 6. Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Podejmowanie inicjatyw wspierających zatrudnienie.

Priorytet 2 – Sprawny rynek pracy

 1. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu;
 2. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy;
 3. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami wsparcia finansowego;
 4. Rozwój dialogu społecznego na rynku pracy – rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz instytucjami, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;
 5. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez inicjowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych sektorach gospodarki w regionie w regionie;
 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy;
 7. Ograniczanie skutków redukcji zatrudnienia;
 8. Zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.

Priorytet 3 – Rozwój aktywnej polityki rynku pracy

 1. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia;
 2. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby zatrudnienia;
 3. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 4. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia;
 5. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy.

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.
 2. Utrzymanie na poziomie roku 2010 liczby bezrobotnych w województwie i poszczególnych powiatach (lub jej obniżenie).
 3. Utrzymanie lub zmniejszenie wielkości stóp bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach na poziomie wielkości z roku 2010,
 4. Zmniejszenie liczby długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem.
 5. Utrzymanie liczby osób bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu
 6. Zwiększenie liczby kobiet w programach aktywizujących.
 7. Zwiększenie liczby osób powyżej 45 roku życia w programach aktywizujących.
 8. Utrzymanie liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy.
 9. Utrzymanie na poziomie roku 2010 zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.
 10. Nie przekroczenie liczby bezrobotnych do 25 roku życia wśród ogółu bezrobotnych .
 11. Utrzymanie liczby ofert pracy.
  (Uwaga: Punktem odniesienia do wyżej wymienionych wskaźników są wielkości uzyskane w 2010 roku.)

Zgodnie z praktyką z lat ubiegłych do opracowania dokumentu zaproszeni zostali następujący partnerzy:

1. Urząd Marszałkowski:

 • Wydział Gospodarki,
 • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Wydział Rozwoju Regionalnego,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
2. Urząd Wojewódzki:
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach.

3. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

4. Podmioty gospodarcze, izby:

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach,
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach,
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

5. Związki Zawodowe:

 • Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Katowicach,
 • Rada OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach.

6. NGO:

 • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w Katowicach,
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach,
 • Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach.

7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

8. Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2011 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2011". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

Do zapisów Regionalnego Planu  Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 Wojewódzka Rada Zatrudnienia nie wniosła uwag. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1470/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

Katowice, 10 czerwca 2011 r.

Załączniki:

 • Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 - [PDF]
 • Karty zadań do Regionalnego Planu Działań za Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 - [PDF]
 • Karta zadania do sprawozdania z realizacji RPDZ za rok 2011 - Word_ico

 

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010

Dokument pn. "Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010" sporządzony został zgodnie z zapisem art.3 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2004 roku nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Uwzględniając zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz kierunki działań określone w RPDZ na rok 2009 przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 następujące założenia.

Jako podstawowe cele do osiągnięcia w roku 2010 uznano:

 • utrzymanie zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
 • wspieranie działań służących ograniczeniu bezrobocia,
 • dążenie do zminimalizowania negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w regionie,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Wyznaczono priorytety służące osiągnięciu celów oraz przypisano im określone działania.

Priorytet 1 – Wzrost aktywności

 1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego,
 2. Aktywizacja osób w wieku 50+,
 3. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą,
 4. Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową, w tym upowszechnianie działań przyczyniających się do szybkiego i płynnego przechodzenia od nauki do pracy,
 5. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne (wiejskie) – poprawa ich mobilności zawodowej,
 6. Integracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. Inicjatywy wspierające zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarki.

Priorytet 2 – Sprawny rynek pracy

 1. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu,
 2. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy,
 3. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami wsparcia finansowego,
 4. Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy - rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 5. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych  gałęziach przemysłu w regionie,
 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności  rynku pracy,
 7. Ograniczenie skali redukcji zatrudnienia poprzez powstrzymanie zwolnień tam gdzie można ich uniknąć oraz zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.

Priorytet 3 – Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy

 1. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 2. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby zatrudnienia,
 3. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 4. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia poprzez wzmocnienia kadrowe i kompetencyjne,
 5. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy,
 6. Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej w regionie,
 7. Pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o regionalnym rynku pracy.

Działania w porównaniu z rokiem 2009 zostały rozszerzone o zapisy dotyczące inicjatyw wspierających zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarki. Również w związku z tym faktem, uległy zmianie wskaźniki wyznaczonych celów, które uwzględniają wskaźniki z roku 2009 i ich wpływ na sytuację na rynku pracy w 2010 roku.

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.
 2. Utrzymanie stabilnej liczby bezrobotnych i natężenia bezrobocia w województwie śląskim.
 3. Zwiększenie aktywizacji osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ze szczególnym naciskiem na długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych powyżej 45 roku życia).
 4. Wzrost liczby kobiet uczestniczących w programach aktywizujących.
 5. Wzrost liczby bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenach wiejskich w programach aktywizujących.
 6. Utrzymanie na zbliżonym poziomie procentowego udziału młodzieży w wieku poniżej 25 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych
 7. Dalszy rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 8. Rozwój potencjału publicznych służb zatrudnienia województwa śląskiego.

Do opracowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 zaproszone zostały następujące instytucje:

 1. Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
 2. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
 3. Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
 4. Wydział Kultury - Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 6. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
 7. Wydział Polityki Społecznej (Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 8. Kuratorium Oświaty w Katowicach
 9. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach
 10. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
 11. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach
 12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 13. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 14. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Katowicach
 15. Rada OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach
 16. Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego.

Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2010 roku zadania wpisujące się w poszczególne priorytety i działania poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2010". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

Do zapisów Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 Wojewódzka Rada Zatrudnienia nie wniosła uwag. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 900/370/III/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r.

Katowice, 11 maja 2010 r.


Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 - pdf

Karty zadania do RPDZ na rok 2010 - pdf

 

 

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok

Dokument  pn.  "Regionalny Plan Działań  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009" sporządzony został zgodnie  z zapisem art.3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2004 roku nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Katowicach. Podstawą jego przygotowania i  opracowania było Pełnomocnictwo dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy udzielone na podstawie Uchwały nr 3213/223/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Uwzględniając zapisy  Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009 przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia  na rok 2009 następujące założenia.

Podstawowe cele RPDZ na rok 2009 :

 • wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
 • ograniczenie bezrobocia,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

PRIORYTETY:

Priorytet 1. Wzrost aktywności

Priorytet 2. Sprawny rynek pracy

Priorytet 3. Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy  

DZIAŁANIA

Priorytet 1 - Wzrost aktywności

 1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego,
 2. Aktywizacja osób w wieku 50+,
 3. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą,
 4. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne (wiejskie) - poprawa ich mobilności zawodowej.
 5. Integracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Priorytet 2 - Sprawny rynek pracy

 1. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu,
 2. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy,
 3. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami wsparcia finansowego,
 4. Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy - rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami, oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 5. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysłu w regionie,
 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy poprzez

Priorytet 3 - Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy

 1. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 2. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby zatrudnienia,
 3. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 4. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia poprzez wzmocnienia kadrowe i kompetencyjne,
 5. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy,
 6. Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej w regionie.

Wskaźniki wyznaczonych  celów:

 1. Podniesienie wskaźnika  zatrudnienia w regionie.
 2. Obniżenie liczby bezrobotnych w województwie i  poszczególnych powiatach.
 3. Obniżenie stopy bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach.
 4. Zwiększenie liczby osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach.
 5. Zwiększenie liczby osób bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich w szkoleniach
 6. Zwiększenie  liczby kobiet w programach aktywizujących.
 7. Zwiększenie liczby osób powyżej 45 roku życia w programach aktywizujących.
 8. Wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy.
 9. Wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.
 10. Zmniejszenie  liczby  bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia.

Partnerzy zaproszeni do opracowywania RPDZ na rok 2009.

 • Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego
 • Wydział Polityki Społecznej  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
 • Wydział Europejskiego Funduszu  Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
 • Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych  Hufców Pracy w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach
 • Zakład Doskonalenia  Zawodowego w Katowicach
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Śląskie Forum Organizacji  Socjalnych "KAFOS" w Katowicach
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  Rada OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność w Katowicach

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia i przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1026/264/III/2009 z dnia 5.05.2009r.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009 - pdf

 

 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008

Po raz kolejny Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zgodnie z udzielonym przez Marszałka Województwa Śląskiego pełnomocnictwem opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia . Dokument ten o charakterze planistycznym zawiera cele, priorytety i  kierunki działań publicznych służb zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy na rzecz zatrudnienia oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w regionie. Szczegółowe informacje na temat planowanych zadań w tym zakresie zawarte są w kartach zadań opracowanych przez poszczególne instytucje uczestniczące w przygotowaniu dokumentu.

Dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 593/149/III/2008 z dnia 1 kwietnia br.

Założenia RPDZ (cele, priorytety, działania, wskaźniki, partnerzy)

Uwzględniając zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 następujące założenia.

Podstawowe cele RPDZ na rok 2008:

 • wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,

 • ograniczenie bezrobocia,

 • poprawa jakości kapitału ludzkiego , z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Priorytety:

 1. Rozwój przedsiębiorczości.

 2. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników poprzez inwestowanie w kapitał ludzki.

 3. Aktywizacja bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 4. Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego dla zapewnienia równowagi na regionalnym rynku pracy.

 5. Współudział w realizacji zasad efektywnej polityki migracyjnej.

 6. Doskonalenia instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działania:

 1. Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 2. Wdrożenie nowych rozwiązań zapewniających zwiększenie dostępu do usług rynku pracy oraz wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy i jednostki z nimi współpracujące.

 3. Poprawa informacji o rynku pracy.

 4. Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 5. Promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.

 6. Inwestowanie w kapitał ludzki.

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.

 2. Obniżenie liczby bezrobotnych w województwie i poszczególnych powiatach.

 3. Obniżenie stopy bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach.

 4. Zwiększenie liczby osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach.

 5. Zwiększenie liczby kobiet w programach aktywizujących.

 6. Zwiększenie liczby osób powyżej 45 roku życia w programach aktywizujących.

 7. Wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy.

 8. Wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.

 9. Zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia.

Partnerzy zaproszeni do opracowywania RPDZ na rok 2008.

 • Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Śląskie Kurator Oświaty

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

 • Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego

 • Wydział Europejskiego Funduszu Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego

 • Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

 • Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

 • Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach

 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 • Śląskie Forum Organizacji Socjalnych „KAFOS” w Katowicach

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

 • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego: w Katowicach, w Częstochowie, w Bielsku Białej

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada OPZZ Województwa Śląskiego

 • Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

 • oraz powiatowe urzędy pracy Województwa Śląskiego.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 - pdf
 
 

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007r.

W oparciu o Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 powstał Regionalny Plan Działań określający zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przy uwzględnieniu strategii rozwoju województwa oraz wojewódzkiej polityki społecznej. Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 660/46/III/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

W dokumencie tym zostały określone kierunki polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim. Plan ten stanowi, zatem podstawę do koordynacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Określone w tym Planie zadania zostały zgrupowane wokół następujących priorytetów:

 • Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości
 • Rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji,
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy,
 • Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy,
 • Niwelowanie różnic w regionie oraz przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy,
 • Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej,
 • Promowanie zasady działań partnerskich na rynku pracy.

Regionalny Plan Działań składa się z sześciu rozdziałów:

 • Rozdział I został poświęcony prezentacji krajowych dokumentów wyznaczających kierunki polityki zorientowanej na zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich, unijnych wytycznych dla polityk zatrudnienia w krajach członkowskich i regionalnej polityki rynku pracy.
 • W rozdziale II zaprezentowane zostały uwarunkowania wpływające na wykorzystanie potencjału zasobów pracy na Śląsku.
 • W rozdział III określono główne kierunki regionalnej polityki zatrudnienia w 2007 roku.
 • W rozdział IV określono i scharakteryzowano priorytety i kierunki działań w ramach RPD na 2007 rok.
 • Rozdział IV poświęcono opisowi sposobu zarządzania projektem i przedstawieniu zakresu odpowiedzialności partnerów włączonych w realizację RPD.
 • Rozdział V zawiera opis zasad obowiązujących przy prowadzeniu koordynacji oraz monitoringu i sprawozdawczości z realizacji zadań RPD.
 • Rozdział VI stanowią karty zadań realizowanych w ramach RPDZ w 2007 roku.

Partnerzy uczestniczący w opracowaniu i realizacji Regionalnego Planu Działań:

 • Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego,
 • Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach,
 • Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej,
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
  • Wydział Polityki Gospodarczej,
  • Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Śląski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie,
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
 • Śląskie Forum Organizacji Socjalnych "KaFOS" w Katowicach,
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych "MOST" w Katowicach,
 • Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach, Bielsku - Białej i Częstochowie.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007r. - pdf
 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok dla Województwa Śląskiego

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) zawiera regulacje prawne dotyczące wzmocnienia działań prozatrudnieniowych na rynku pracy. Regulacje te umożliwiają zintensyfikowanie aktywnych form polityki rynku pracy.

Wypełnieniem ustawowego zapisu w tym względzie jest art. 3, ust. 4 przytoczonej ustawy, stanowiący, że na szczeblu województw opracowywany jest regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, który określa wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy na roczne okresy. Wspomniana ustawa określa m.in. że Samorząd Województwa przygotowuje regionalny, roczny plan działań na rzecz zatrudnienia określający preferowane programy regionalne projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia. Samorząd Województwa Śląskiego przygotowuje RPD/Z w oparciu o Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok określa szczegółowo podejście do problematyki bezrobocia na Śląsku poprzez rozwinięcie i ukonkretnienie priorytetów zapisanych w Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego. Te priorytety, takie jak działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, rozwój zasobów ludzkich i aktywizacja zawodowa zasobów ludzkich, skonkretyzowano  w oparciu o regionalne uwarunkowania i potrzeby śląskiego rynku pracy. Wspomniana Regionalna  Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego jest dokumentem opracowanym w ramach projektu PHARE 2001: Spójność Społeczna i Gospodarcza - Promocja Zatrudnienia/Rozwój Zasobów Ludzkich, podprojekt 4. RSZ dla Województwa Śląskiego powstała z funduszów Unii Europejskiej i budżetu państwa, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok określił również działania planowane do realizacji w bieżącym roku i pozwalające na wyrównanie regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu ze wskazaniem priorytetowych grup wymagających wsparcia i środków pozwalających na osiągnięcie wytyczonych celów. RPD/Z na 2006 rok został przyjęty drogą uchwały nr 935/371/II/2006 z dnia 30 maja 2006 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowała ten dokument 29 czerwca 2006 roku Naczelna Rada Zatrudnienia w Warszawie i wcześniej Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Katowicach.


REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2006 ROK

SKRÓCONA WERSJA Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2006 ROK Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2006r.

Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005r.

download

 


 

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) zawiera regulacje prawne służące wzmocnieniu pro-zatrudnieniowych działań na rynku pracy. Umożliwia zdecydowane zintensyfikowanie aktywnych form polityki rynku pracy.

Wypełnieniem ustawowego zapisu w tym względzie jest art. 3, ust. 4 cytowanej ustawy, który stanowi, iż na szczeblu regionalnym opracowywany będzie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. Plan ten ma określać wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy na roczne okresy. Wspomniana ustawa ustala m.in., że samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz wojewódzką strategię w zakresie polityki społecznej, przygotuje roczny regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok określa szczegółowe podejście do problematyki bezrobocia na Śląsku, poprzez rozwinięcie i uszczegółowienie zapisanych w Regionalnej Strategii Zatrudnienia priorytetów w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji zawodowej (dokument zatytułowany Regionalna Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego opracowany został w ramach projektu PHARE 2001 SSG Promocja Zatrudnienia / Rozwój Zasobów Ludzkich, podprojekt 4: Regionalna Strategia na Rzecz Zatrudnienia, finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach).

Określa on ponadto działania planowane do realizacji w 2005 roku, które pozwolą na wyrównanie regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu, a także wskazuje priorytetowe grupy bezrobotnych i inne osoby wymagające wsparcia. Jednocześnie plan ten opiera się na założeniach Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok, uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r.

"Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok" przyjęty został uchwałą Nr 222/227/II/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.

"Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok"

"Regionalna Strategia Zatrudnienia dla Województwa Śląskiego"

download